Duke synuar që procesi i mësimdhënies të përmirësohet vazhdimisht, Universiteti i Prishtinës e konsideron të rëndësishme vlerësimin e studentit për lëndën në përgjithësi, si dhe për cilësinë e mësimdhënies dhe të mësimdhënësve në veçanti. Ky proces realizohet përmes pyetësorëve për vlerësim të lëndëve dhe mësimdhënësve.


Për më shumë, shih linkun: