Prodekan për qështje financiare

Dr. sc. Sabri Sadiku