Informojmë studentët dhe personelin Akademik të UP se me datë 30.03.2017 në ora 09:00 në Amfiteatrin 408 të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike do të mbahet ligjërata me temë:
“Wind Farm Project Development in Emerging Markets - a guest lecture from International Practice”
(“Projekti i zhvillimit të Fermave me Energji të Erës në tregjet akuale – ligjëratë nga praktikat ndërkombëtare”).

Ligjërata do të mbahet nga  Mr. Wolfgang Schmittner, CEO i Kompanisë Gjermane Amperax. Ligjërata do të jetë në Gjuhën Angleze.

Përmbajtja e Ligjëratës:

1st hour: Requirements and Feasibility Study
(Kërkesat dhe fizibiliteti i studimit)
2nd hour: Optimization and Business Plan for Financing
 (Optimalizimi dhe Plani i Bizneti të Financim)
3th hour: Engineering and Authorization
 (Dizajnimi, prodhimi dhe Autorizimi)
4th hour: Installation and Operation
 (Instalimi dhe operimi)
5th hour: Other Renewable Resources and Discussion
 (Burimet tjera të energjisë së ripërtritshme dhe Diskutime)

Në kuadër të ligjëratës do të prezentohet edhe Projekti “Pavarësimi energjetik i Fakulteteve Teknike”
Informata shtesë mbi aktivitetet e kompanisë i gjeni në dokumentin e bashkangjitur këtu dhe web faqe me poshtë:
  http://www.amperax.de/de/produkte/a3000