Dr. Ahmet Tmava

ahmet.tmava@uni-pr.edu
Profesor i asocuar
FXM
028530446
Metodologjia e punës kërkimore shkencore (2+1), Metodika e hulumtimit të vendburimeve minerare (3+1).