Programet e studimit për Fakultete

1. FAKULTETI FILOZOFIK
Fushat e studimit:
Departamenti i Filozofisë
Departamenti i Historisë
Departamenti i Shkencave Politike
Departamenti i Sociologjisë
Departamenti i Psikologjisë
Departamenti i Pedagogjisë: a) Drejtimi Pedagogji e Përgjithshme b) Drejtimi Pedagogji Sociale
Departamenti i Etnologjisë
Studimet në të gjitha departamentete e këtij fakulteti zgjasin 3 vjet.


2. FAKULTETI SHKENCAVE MATEMATIKORE DHE NATYRORE
Fakulteti shkencave matematikore dhe natyrore organizon studime në këto departamente:
Departamenti i Matematikës
Departamenti i Kimisë
Departamenti i Biologjisë
Departamenti i Gjeografisë
Studimet në të gjitha departamentete e këtij fakulteti zgjasin 3 vjet.


3. FAKULTETI FILOLOGJIK
Fakulteti Filologjik organizon studime për degët në vijim:
Dega e Gjuhës Shqipe
Dega e Letërsisë Shqipe
Dega e Gjuhës dhe e Letërsisë Angleze
Dega e Gjuhës dhe e Letërsisë Frënge
Dega e Gjuhës dhe e Letërsisë Gjermane
Dega e Orientalistikës
Dega e Gjuhës dhe e Letërsisë Turke
Dega e Letërsisë së Përgjithshme dhe Krahasimtare
Dega e Gazetarisë

Studimet në degët e gjuhës dhe letërsisë Shqipe zgjasin për 4 vite, deri sa studimet në degë tjera zgjasin 3 vite.

4. FAKULTETI JURIDIK
Studimet në Fakultetin Juridik zgjasin 3 vite.

5. FAKULTETI EKONOMIK
Fakulteti Ekonomik organizon studime ne këto departamente:
Financa, Banka dhe Kontabilitet
Menaxhment dhe Informatikë
Marketing
Ekonomiks
Studimet në Fakultetin Ekonomik zgjasin 3 vite.


6. FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS
Fakulteti orgainzon studime në këto seksione:
Ndërtimtari dhe
Arkitekturë
Studimet zgjasin 3 vite.


7. FAKUKTETI INXHINJERISË ELEKTRIKE DHE KOMPJUTERIKE
Fakulteti organizon studime në këto departamente:
Telekomunikacion
Elektronikë
Automatikë
Sistemet Elektroenergjetike
Elektroenergjetikë Industriale
Inxhinieri Kompjuterike
Studimet në këtë fakultet zgjasi 3 vite.


8. FAKULTETI INXHINJERISË MEKANIKE
Fakulteti organizon studime ne këto departamente:
Prodhimtari dhe Automatizëm
Termoenergjetikë dhe Termoteknikë
Konstruktim dhe Dizajnim
Komunikacion
Studimet zgjasin 3 vite.


9. FAKULTETI MJEKËSISË
Degët:
Farmaci
Fizioterapi
Infermieri
Mami
Stomatologji
Mjekësi e përgjithshme
Studime në degë të Mjekësisë së Përgjithshme zgjasin 6 vite. Në degë të Farmacisë zgasin 5 vite, derisa në degë të Fizioterapisë, Infiermerisë dhe Mamive zgjasin 3 vite.

10. FAKULTETI ARTEVE
Degët:
Degën e Arteve Figurative me pesë drejtime: Pikturë, Skulpturë, Grafikë, Dizajn grafik dhe Skenografi;
Degën e Arteve Muzikore me nëntë drejtime: Teori e muzikës, Kompozim, Dirigjim, Solokëndim, Piano, Instrumentet me harqe, Instrumente me frymë, Pedagogji e përgjithshme muzikore, Muzikologji dhe Etnomuzikologji;
Degën e Arteve Dramatike me katër drejtime: Aktrim, Regji teatri, Dramaturgji dhe Regji filmi.


11. FAKULTETI BUJQËSISË
Organizon studime në këto kurse:
Drejtimi Lavërtari - Pemëtari
Drejtimi Pemëtari - Vreshtari
Drejtimi Mbrojtja e Bimëve
Drejtimi Blegtori
Drejtimi Agroekonomi
Drejtimi Mjekësi Veterinare


12. FAFULTETI XEHTARISË DHE METALURGJISË NË MITROVICË
Fakulteti organizon studime ne këto departamente:
Departamenti i Xehetarisë
Departamenti i Gjeologjisë
Departamenti Materiale dhe Metalurgji
Departamenti i Teknologjisë

Studimet në Fakultetin e Xehtarisë dhe Metalurgjisë zgjasin 3 vite.

13. FAKULTETI EDUKATËS FIZIKE DHE SPORTIT
Studimet në Fakultetin e Edukatës Fizike dhe Sportit zgjasin 3 vite


14. FAKULTETI EDUKIMIT:
Fakulteti organizon studime në këto programe:
Programi Parashkollor
Programi Fillor
Programi Gjuhë dhe Letërsi Shqipe
Programi Gjuhë dhe Letërsi Angleze
Programi Biologji-Kimi
Programi Fizikë-Kimi
Programi Matematikë-Informatikë
Programi Teknologji-Informatikë
Programi Histori-Edukatë Qytetare
Programi Gjeografi-Edukatë Qytetare.Sudimet ne Fakultetin e Edukimit zgjasin 4 vite.


15. FAKULTETI SHKENCAVE TË APLIKUARA TË BIZNESIT NË PEJË
Fakulteti organizon studime ne këto departamente:

Administrim Biznesi
Kontabilitet dhe Financa në Biznes
Menaxhment në Turizëm dhe Hotelieri

16. FAKULTTI SHKENCAVE TË APLIKUARA NË MITROVICË
Fakulteti organizon studime ne këto departamente:
Departamenti i Informatikës Inxhinierike dhe
Departamenti i Makinerisë Industriale.
Studimet në Fakultetin e shkencave teknike të aplikuara në Mitrovicë zgjasin 3 vite.


17. FAKULTETI SHKENCAVE TEKNIKE TË APLIKUARA NË FERIZAJ

Departamentet:

Departamenti i Makinerisë dhe
Departamenti i Industrisë së Drurit
Studimet në këtë fakultet zgjasin 3 vite.