Luten të gjithë të interesuarit që komentet e tyre në lidhje me raportet e publikuara t'i dorëzojnë në njësinë përkatëse Akademike, më së voni 15 ditë pas publikimit të buletinit përkatës (për Buletinin nr.1 duke filluar nga data 4 Janar 2017).
Për të shkarkuar dokumentin klikoni në titullin e dokumentit ose në ikonën përkatëse.
Vërejtje: Këtu mund t’i shkarkoni raportet e komisioneve recensuese në kualitet të lartë.