Në kuadër të programit Erasmus Mundus, ju njoftojmë se për lëndët që i përzgjidhni dhe të cilat do t’i ndiqni në universitetet partnere të BE-së mund të konsultoheni me koordinatorët për zhvillim akademik në të gjitha njësitë akademike të UP-së. Në mënyrë që t’i parandalojmë problemet që mund të lindin për njohjen e këtyre lëndëve dhe për transferimin e tyre në fakultetin përkatës të secilit konkurrues, ju lutemi gjeni të bashkëngjitur listën e koordinatorëve për zhvillim akademik të secilit fakultet.

Lista me Koordinatorët e Fakulteteve.