Universiteti i Prishtinës është ofruesi më i madh publik i arsimit të lartë dhe forca lëvizëse kryesore në përpjekje për të nxitur, konsoliduar dhe ruajtjen e përsosmërisë në hulumtime dhe inovacione në Kosovë.
Për shkak të shumë faktorëve, Universiteti i Prishtinës është duke u përpjekur në arritjen e potencialit të tij në hulumtime dhe zhvillim teknologjik, në mënyrë që të nxisë një zhvillim të fortë sipas kohës dhe njohurive konkurruese të bazuara në ekonomi.

Vitet e fundit u bënë përpjekje për të treguar një aftësi gjithëpërfshirëse për të përformuar më mirë, për të demonstruar dhe për të ngritur vazhdimisht performancën në zhvillim dhe hulumtim.