Universiteti i Prishtinës në bashkëpunim me Bibliotekën Kombëtare Universitare të Kosovës, i është ofruar qasje në burimet elektronike përmes platformës EBSCO.
Kjo qasje eshte mundesuar fale kontrates se nenshkruar ne mes MASHT dhe konsorciumit EBSCO.
Personeli akademik, administrativ dhe studentët e Universitetit te Prishtines do të kenë qasje në 14 burime te ndryshme te informacioneve akademike dhe shkencore, si:

1.)   Academic Search Premier
2.)   Business Source Premier
3.)   Regional Business News
4.)   MasterFILE Premier
5.)   Newspaper Source,
6.)   Health Source: Nursing/Academic Edition
7.)   Health Source: Consumer Edition
8.)   ERIC
9.)   MEDLINE
10.) Library Information Science & Technology Abstracts
11.) GreenFILE
12.) European Views of the Americas: 1493 to 1750
13.) American Doctoral Dissertations 1933 -1955
14.) eBook Academic Subscription Collection
 

Per te pasur qasje ne platforme EBSCO, klikoni ne linkun:

http://search.ebscohost.com

Pas hapjes se linkut, ju lutem, vendosni numrin identifikues dhe fjalekalimin ne hapsirat e dedikuara:

User ID: Prishtina2015
Password: ebsco2016



Për informacion shtesë kontaktoni përmes email adresës [email protected]