Kodi i Etikes i stafit akademik të Universitetit të Prishtinës "Hasan Prishtina"

- F1-paraqitja e temës, kandidati dhe mentori
- F2-vlerësimi i temës-komisioni
- F3-aprovimi i temës-institucioni
- F4-raporti vjetor-kandidati
- F5-raporti vjetor-mentori
- F6-kërkesa per ndërrim teme apo mentorit-kandidati dhe mentori
- F7-kërkesë pēr shtyerje te mbrojtjes-kandidati dhe mentori
- F8- udhëzim për shkrimin e punimit të doktoratës
- F9-raporti vjetor i udhëheqësit të studimeve të doktorates+
- F10-raporti për vlerësimin e punimit-komisioni
- F11-protokoli dhe procesverbali nga mbrojtja e punimit-komisioni

- Rregullore për publikimet e Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina
- Rregullore për studimet e doktoratës