Fakulteti Filozofik

Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Nehat Krasniqi Zhvillimi i kulturës shqiptare me ndikime orientale prej shek.XVIII deri në fillimet e Rilindjes Komëtare Prof.Dr. Skender Rizaj 2010
Muhamet Mala Evropa Qendrore dhe shqipëtarët gjatë shekujve XII - XVII Prof.Dr. Jahja Drançolli 2006
Sabri Rexha Popullsia ndëretnike në Kosovë 1912 - 1941 Prof.ord.Dr. Qamil Gexha 2004
Defrim Gashi POLITIKA E JASHTME E AUSTROHUNGARISË NDAJ VENDEVE BALLKANIKE NË GJYSMËN E DYTË TË SHEKULLIT XIX Prof. Dr. Gazmend S. Rizaj 2017
Kujtime Boshtrakaj Camaj ZHVILLIMET POLITIKE NË DARDANI GJATË SHEKUJVE V-IX Prof. Dr. Selim Daci 2015

Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore

Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Fitim Humolli ZHVILLIMI PERSPEKTIV TURISTIK I KOSOVË DHE REFLEKTIMI RAJONAL I TIJ Prof. Dr. Dhimitër Doka 2014
Ramë Vataj Oxydation anodique de cavites coniques de type Calix [4] arene. ,Synthèse de calixdiquinones par voie electrochimique . 2014
Agim Haziri Konpozitet (Asteraceae) në zonën veri-perendimore të Maqedonisë) Dr. Fadil Millaku 2014
Bashkim Sabir Thaçi Materialet e reja për gatitjen e membranave të osmozës së kundërt Dr. Salih Gashi 2014
Agim Gashi Analiza biocenologjike dhe ekologjike e makrozoobentosit dhe nektonit të lumit llap Dr. Daut Rexhepaj 2014

Fakulteti i Filologjisë

Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Marjela Progni - Peci Poezia erotike shqipe e romantizmit dhe modernitetit Prof. dr. Sali Bashota 2019
Adil Olluri Studimi i veprës letrare të Ymer Shkrelit Prof. asoc. dr. Anton Berishaj 2019
Flutura Mehmeti Përkthimet në gjermanisht të teksteve shqipe të Maksimilian Lambercit – analizë tekstore Prof. ass. dr. Flutura Çitaku 2018
Muhamet Jahiri ANALIZË KRITIKE E RAPORTIMIT TË GAZETAVE DITORE SHQIPE PËR TRAZIRAT E MARSIT 2004 Prof. asoc. Milazim Krasniqi 2018
Arben Fetoshi ROLI I MEDIEVE NË PROCESIN E INTEGRIMIT EVROPIAN(Rasti i Kosovës) Prof. Asoc. Dr. Rrahman PAÇARRIZI 2017

Fakulteti Juridik

Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Bajram Z. Ukaj SANKCIONET PENALE NË TË DREJTËN PENALE TË SHQIPËRISË Dr.sc. Ragip Halili 2005
Zemri S. Elezi KRIZAT PARLAMENTARE-SHKAQET DHE MËNYRAT E TEJKALIMIT Dr.sc. Arsim Bajrami 2007
Agim H. Paca BANKAT DHE AFARIZMI BANKAR Dr.sc. Sabri Kadriu 2002
Muhamet C.Kelmendi ÇËSHTJA SHQIPTARE NE PRAG TE LUFTËS SË FUNDIT NË KOSOVË JANAR 1990-JANAR 1998 Dr.sc. Arsim Bajrami 2004
Veton G. Vula KRIMINALITETI KOMPJUTERIK SI FORMË E KRIMIT TË ORGANIZUAR NË BOTËN BASHKËKOHORE Dr.sc. Ragip Halili 2005

Fakulteti Ekonomik

Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Fatos Ukaj Aplikimi dhe integrimi i marketingut ne tregtin e Kosovës Dr.Ali Jakupi 2005
Venet Shala Roli i menaxhmentit startegjik ne ritjen e bizneseve ne Kosove Dr.Enver Kutllovci 2012
Sahit Surdulli Analiza e kerkeses konsumuese per produktet bujqesore - ushqimore (zbatimi I modeleve ekonometrike) Dr.Justina Shiroka Pula 2012
Florin Peci Ndikimi i institucioneve doganore ne performancën e biznesit: Evidencë nga Kosova Dr.Enver Kutllovci 2012
Mihane Berisha-Namani Sistemi informatik i investimeve Dr.Muhamet Mustafa 2001

Fakulteti i Ndërtimatrisë dhe Arkitekturës

Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Zekirija Idrizi Rrjeshjet e ngurrta dhe qëndrueshmëria e shtretërve të lumenjve Pandi Stratoberdha 2004
Dervish Qerreti Pitanje Zastite historijskih jezgra na podrucju Kosova . 2012
Laura Kusari EROSION PROCESSES AND SURFACE WATER QUALITY DUE TO URBANIZATION Prof. Dr. Cvetanka Popovska 2011
Egzon Bajraktari Sound insulation of double-leaf facades with openings for natural ventilation A. Mahdavi 2014
Naser Kabashi Betonet me performansa të larta(HPC), karakteristikat dhe përdorimi i tyre në ndërtimin e ulët dhe të lartë Fisnik Kadiu 2006

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike

Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Bahri Prebreza Mbitensionet atmosferike dhe ndikimi i tyre në Sistemin Elektroenergjetik Akademik.Isuf Krasniqi 2014
Adnan Maxhuni Gjetja e modelit për sintezën e të folurit nga tekstet e shkruara në gjuhën shqipe Prof.dr. Agni Dika 2014
Gazmend Kabashi Integrimi I turbinave me erë në Sistemin Elektroenergjetik Prof.dr.Ali Gashi 2013
Avni Rexhepi Optimizimi përmes zbatimit të algoritmeve gjenetike dhe programimit gjenetik Prof.dr. Agni Dika 2013
Qamil Kabashi Ndikimi i strategjisë së modulimit hapsinor në komponentet harmonike te invertorët pwm trefazorë me igbt dhe shqyrtimi I mundësisë së reduktimit të humbjeve harmonike Prof.dr. Myzafere Limani 2012

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Samedin Krrabaj Modelimi, simulimi dhe optimalizimi i veglave për shtancim dhe shpim Avdyl Bunjaku 2012
Ahmet Latifi Modelim, identifikimi dhe simulimi i funksioneve të amortizatorit në kontekst të karakteristikave punuese Agron Pajaziti 2007
Bujar Pira Aplikimi i teorisë burmester-it në disajnimin e mekanizmave 6-hallkësh Ismajl Gojani 2007
Fevzi Radoniqi Trajtimi i ndikimit të proceseve dinamike të kushinetave në oscilimet e rotorëve të turbogjeneratorëve në gjendje jostacionare Xhevat Perjuci 2007
Azem Kyçyku Kontribut optimalizimit të aftësisë bartëse të rripave të dhëmbëzuar pëmes modelimit matematikorë Nijazi Ibrahimi 2006

Fakulteti Mjekësisë

Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Lulzim Vokrri Experimental study of vascular anastomosis without suture Alexandre Moreau – Gaudry 2017
Ismet Shaqiri Karakteristikat klinike,diagnostike dhe tretmani kirurgjik i kancerit të gjirit. Prof.Asoc.Dr.Nazim Qehaja 2014
Dashnor Nebija Two dimensional gel electrophoresis (2-DE) and MALDI-TOF-MS analysis of rDNA derived, therapeutic monoclonal antibodies trastuzumab and rituximab and fusion protein abatacept Dr. Christian Noe 2014
Myrvete Paçarada Ndikimi i kushteve socio-ekonomike në paraqitjen e manarkesë në Kosovë Prof.Dr.Emine Gashi 2014
Zana Sllamniku-Dalipi Ndikimi I terapisë paradontale te pacientët me vlera të rritura të proteinës C reaktive dhe citokineve inflamatore Prof.Dr.Hasan Mehmeti 2013

Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë

Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Arieta Camaj Ibrahimi PËRCAKTIMI I AFLATOKSINËS M1 NË QUMËSHT TË PAPËRPUNUAR NË REGJION TË KOSOVËS Prof.Dr. Tahir Arbneshi 2018
Flutura Ajazi DIVERSITETI MIKROBIAL DHE EKOLOGJIA E DJATHIT TË BARDHË PRODHUAR ME METODA TRADICIONALE Prof. Dr. Idriz Vehapi 2016
Muhamet Kamberi Ndikimi i sasive të ndryshme të kalciumit dhe fosforit të shfrytzueshëm në treguesit trupor dhe prodhues të shkurtëzës japoneze (Coturnix coturnix japonica) Prof. Dr. Ragip Kastrati 2008
Alltane Rrustemi Krahasimi i metodave NIRS (Near Infrared Reflectance Spectroscopy) dhe Kjeldahl në analizën e proteinave të përgjithshme në lëndët e para dhe përzierjet e koncentruara që përdoren në të ushqyerit e kafshëve shtëpiake në Kosovë Prof. Dr. Ragip Kastrati 2008
Fadil Musa Frekuenca e morrit të gjelbër të pjeshkës (Myzus persicae Sulzer) dhe afideve të tjera të patates në kushtet klimatike të Kosovës Prof. Dr. Ismail Pireva 2008

Fakulteti Edukimit Fizik dhe i Sportit

Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Afrim Koca Ndryshimet e dimensioneve antropometrike,lëvizore dhe të lëvizjeve situacionale në mes dy grupeve të hendbollistëve juniorë të Superligës së Kosovës Dr.Musa Selimi 2009
Shemsedin Vehapi Relacioni i forcës maksimale me faktorët aksionar të forcës, shpejtësisë, agjilitetit aftësisë aerobe tek studentët e Fakultetit të Kulturës Fizike dhe Sportit Dr.Hasim Rushiti 2008
Shqipe Bajçinca Lidhmëria e distancës së kërcimit së gjati me ndryshoret antropometrike dhe motorike te studentët e FKFdhe sportit dhe parametrat kinematiko-dinamike te kërcyesit kulmor Dr.Bujar Turjaka 2008
Adem Nura Karakteristikat epidemiologjike të brucelozës në Kosovë Dr.Kristo Pano 2006
Abdulla Elezi Relacionet dhe ndikimet e karakteristikave morfologjike në realizimin e aftësive funksionale dhe motorike Dr.Hysni Daka 2005

Fakulteti Edukimit

Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Vlora Sylaj Bashkepunimi shkolle familje ne parandalimin e dhunes ndermjet nxenesve ne shkolle Prof.Dr.Adem Tamo 2014
Majlinda Gjelaj Efektet e edukimit parashkollor në përgatitjen e fëmijëve për klasë të parrë Prof. Dr. Theodhori Karaj 2014
Rrustem Buzhala Procesi dhe format e integrimit te shqiptareve ne Turqi Dr.sc. Anton Berishaj 2014
Sedat Baraliu La mort, les morts en Dardanie pendant l'âge de fer Jean Luc Lamboley 2014
Valbone Berisha Analizë e teksteve të matematikës për shkollën e mesme të Kosovës në frymën e kërkesave të mësimdhënies bashkëkohore dhe sugjerime për riformësimin e tyre Hasan Jashari, Xhevdet Thaqi 2014

Fakulteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj

Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Milihate Aliu DISTRIBUTION OF HEAVY METALS IN SOIL FROM KOSOVSKA MITROVICA AND ITS ENVIRONS . 2010
Afrim Loku Fluktuimi dhe apsentizmi i tё punёsuarve në sektorin publik (arsim dhe shëndetësi) tё Kosovёs Prof. Dr Anica Dragoviq 2010
Bujar Pira Aplikimi i teorisë së burmester-it në dizajnin (sintezen) e mekanizmave 6 - hallkësh Dr. Sc. Ismajl Gojani, Prof. Ord. 2006
Abdyl Koleci Kontribut i analizave të bilanceve energjetike në SHA "Knauf Radika" në Dibër Dr. Sc. Ali Muriqi, prof. asoc. 2006
Sulejman Meta Studimi krahasues i disa vetive fiziko-mekanike të drurit të Rrobullit(Pinusheldreichii Christ) që rritet në disa lokalitete në Kosovë Prof.Dr. Sotir Dimoshi 2004