Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Venet Shala Roli i menaxhmentit startegjik ne ritjen e bizneseve ne Kosove Dr.Enver Kutllovci 2012
Sahit Surdulli Analiza e kerkeses konsumuese per produktet bujqesore - ushqimore (zbatimi I modeleve ekonometrike) Dr.Justina Shiroka Pula 2012
Florin Peci Ndikimi i institucioneve doganore ne performancën e biznesit: Evidencë nga Kosova Dr.Enver Kutllovci 2012
Qazim Tmava Roli i bankave ne menaxhimin e investimeve ne NVM ne Kosove Dr.Gazmend Luboteni 2012
But Dedaj Investimet e huaja te drejteperdrejta si instrument i zhvillimit ekonomik ne Kosovë Dr.Ramiz Livoreka 2012
Visar Rrustemi Marketingu eksportues dhe roli i tij ne zhvillimin e ekonomise se Kosoves Dr.Besim Beqaj 2012
Harun Tahiri Ndervaresia midis privatizimit te prones dhe ekonomise informale ne Maqedoni Dr.Sinan Ademaj 2012
Merale Fetahu Roli dhe determinantet e investimeve te huaja direkte ne ekonomine e tranzicionit me veshtrim te posaqem ne Republiken e Maqedonisë Dr.Myrvete Badivuku-Pantina 2012
Kemajl Ramadani Analiza e funksionimit të tatimit mbi vleren e shtuar(TVSH) në Kosovë dhe regjion Dr.Safet Merovci 2012
Arben Dermaku Raportimet Financiare ne funksion te tregut financiar ne Kosovë Dr.Gazmend Luboteni 2011
Shpresa Mehmeti Reshidi Menaxhimi i auditimit ne funksion te zhvillimit te bankave ne Kosove-Auditimi i kredive Dr. Skender Ahmeti 2011
Hykmete Bajrami Ndikimi i marketingut ne rritjen dhe zhvillimin e NVM-ve në Kosovë Dr.Nail Reshidi 2011
Driton Balaj Ndikimi i bankave te huaja ne zhvillimin e sektorit bankar ne Kosove Dr.Gazmend Luboteni 2011
Gani Asllani Ndertimi i sistemit fiskal ne Kosove-veshtrim i veçantë i tatimit te prones Dr.Myrvete Badivuku 2011
Adriatik Hoxha Politikat ekonomike te EU-së: Nje rishikim i çeshtjes se endogjenitetit dhe dreminantat e inflacionit ne disa vende te EU-së Dr.Justina Shiroka Pula 2010
Aferdita Berisha -Shaqiri Informatizimi i Ndermarrjeve te Vogla dhe te Mesme në Kosovë dhe aftesia e tyre konkuruese Dr.Mihane Berisha 2010
Lutfi Zharku Euro-Reforma monetare implementimi dhe stabiliteti i qmimeve ne Kosovë Dr.Sabahudin Komoni 2009
Florije Miftari Decentralizimi fiskal dhe zhvillimi ekonomik lokal Dr.Sabahudin Komoni 2009
Behxhet Brajshori Menaxhimi i shpenzimeve publike dhe i proceseve buxhetore Dr.Isa Mustafa 2009
Nexhmie Berisha-Vokshi Roli i imlementimit të standardeve ndërkombetare të kontabilitet tek bizneset ne Kosovë Dr.Sotiraq Dhamo dhe Rustem Asllanaj 2009
Drita Konxheli Sistemi tatimor si sistem integral i sistemit fiskal Dr.Sabahudin Komoni 2008
Valentin Toçi FINANCIAL DEVELOPMENT IN TRANSITION ECONOMIES WITH SPECIAL REFERENCE TO SOUTH-EAST EUROPE AND KOSOVA . 2008
Rahmije Mustafa Zhvillimi ekonomik lokal ne kushtet e ekonomis se tregut Dr.Selman Selmanaj 2007
Petrit Gashi Export behaviour and the Small and Medium Enterprise Sector in South Eastern Europe, with Special Reference to Kosova . 2007
Ardiana Gashi Technological Change and Employer-Provided Training: Theory and Evidence from the UK and Germany . 2007
Etem Iseni Mjedisi si faktor kyç në strategjine e zhvillimit të NVM, me veshtrim te posaqem NVM-ve në Maqedonin perendimore Dr.Ibrahim Kuka 2007
Florentina Xhelili Kontributi i disa nobelisteve te ekonomise ne zhvillimin e teoris se punësimit Dr.Selman Selmanaj 2007
Husnija Bubulica Bursat,zhvillimi i bursave,afarizmi bursor dhe funksionimi I bursave ne bote Dr.Sabahudin Komoni 2007
Nexhati Alija Identifikimi dhe vleresimi i projekteve sofverike Dr.Muhamet Mustafa 2007
Nazmi Mustafa Roli i udheheqejes ne formimin dhe realizimin e politikes afariste ne ndermarrje me veshtrim te veçantë në Korporaten Energjetike te Kosoves Dr.Ibrahim Kuka 2005
Halil Kukaj Menaxhimi i strategjive te integrimit te subjekteve ekonomike te Kosoves ne rjedhat ekonomike nderkombetare Dr.Berim Ramosaj 2005
Florije Govori Ndervaresia e politikave monetare dhe fiskale dhe kordinimi konsekuent i tyre Dr.Sabahudin Komoni 2005
Rufi Osmani Bashkëpunimi i Shqipëris dhe Maqedonisë me fondin monetar nderkombetare dhe banken boterore nje analize krahasimore Dr.Sabahudin Komoni 2005
Fatos Ukaj Aplikimi dhe integrimi i marketingut ne tregtin e Kosovës Dr.Ali Jakupi 2005
Muhamet Aliu Shpenzimet e amortizimi ne sistemin e perllogaritjes se çmimit kushtues Dr.Haki Dushi 2005
Fetah Reçica Komunikacioni si faktor i zhvillimit ekonomik te Kosovës Dr.Partizan Shuperka 2004
Bedri Statovci Instrumentet ne qarkullimin e pagesave te jashtme dhe puna ne dokumentet e tyre Dr.Sabahudin Komoni 2004
Bedri Selmani Aspekti komporativ i ekonomis se vendeve ne tranzicion dhe inkuadrimi ne ekonomin boterore Dr.Skender Berisha 2003
Besim Beqaj Menaxhimi i zhvillimit te produkteve te reja ne Kosovë Dr.Ali Jakupi 2003
Rrustem Asllanaj Menaxhimi i financimit te ndermarrjeve me kapital ne kushtet bashkekohore Dr.Haki Dushi 2003
Gani Gjini Tregtia e jashtme si faktor i zhvillimit ekonomik te Kosovës Dr.Skender Berisha 2003
Nasir Selimi Determinantat themelore te procesit te globalizimit dhe krijimit te rendit te ri boteror Dr.Nuri Bashota 2003
Shyqeri Kabashi Vendosja në funksion të prodhimit në NP FAN BESIANË Dr.Ibrahim Kuka 2002
Ali Sylqa Ngritja e produktivitetit te punes ne kushtet konkrete te afarizmit te ndermarrjeve industriale te Kosovës Dr.Selman Selmanaj 2002
Ymer Havolli Menaxhmenti i resurseve humane në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) në Kosovë Dr.Ibrahim Kuka 2001
Izet Zeqiri Vendi dhe roli i informatave ne procesin e marrjes se vendimeve ne menaxhmentin financiar Dr.Berim Ramosaj 2001
Hysen Ismajli Qeverisja financiare ne funksion te ruajtjes se pasurise se ndermarrjes ne kushtet e inflacionit Dr.Hajrullah Gorani 2001
Nagip Skenderi Die Gesellschaftliche und Wirtschaftliche Entwicklung im Kosova Prof. Dr. Klaus Zapotoczky 2001
Mixhait Reçi Ndërvarësia e faktoreve relevant makroekonomik ne zhvillimin e IJR të Maqedonisë Dr.Selman Selmanaj 2001
Petrit Pollozhani Ndikimi i struktures ekonomike ne ecurit e punesimit ne IRJ te Maqedonise Dr.Nuri Bashota 2001
Skender Ahmeti Perllogaritja e shpenzimeve sipas metodes se shpenzimeve variabile ne funksion te kalkulimit te çmimit kushtues Dr.Haki Dushi 2001
Mihane Berisha-Namani Sistemi informatik i investimeve Dr.Muhamet Mustafa 2001
Mejdi Bektashi Aplikimi i metodave kuantitative ne percaktimin e interasionit te investimeve dhe struktures ekonomike ne ekonomin e Kosovë Dr.Hajrullah Gorani 2001
Xhevat Bakraçi Sigurimi si faktor i stabilitetit ekonomik Dr.Sabahudin Komoni 2001
Isa Mustafa Ndikimi i udheheqjes ne efikasitetin ekonomik te ndermarrjes Dr.Isak Mustafa 2001
Myrvete Badivuku-Pantina Korporatat multinacionale dhe roli i tyre ne krijimin e rendit te ri boteror Dr.Nuri Bashota 2000