Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Afrim Koca Ndryshimet e dimensioneve antropometrike,lëvizore dhe të lëvizjeve situacionale në mes dy grupeve të hendbollistëve juniorë të Superligës së Kosovës Dr.Musa Selimi 2009
Shqipe Bajçinca Lidhmëria e distancës së kërcimit së gjati me ndryshoret antropometrike dhe motorike te studentët e FKFdhe sportit dhe parametrat kinematiko-dinamike te kërcyesit kulmor Dr.Bujar Turjaka 2008
Shemsedin Vehapi Relacioni i forcës maksimale me faktorët aksionar të forcës, shpejtësisë, agjilitetit aftësisë aerobe tek studentët e Fakultetit të Kulturës Fizike dhe Sportit Dr.Hasim Rushiti 2008
Adem Nura Karakteristikat epidemiologjike të brucelozës në Kosovë Dr.Kristo Pano 2006
Ajvaz Berisha Struktura dhe relacionet e disa ndryshoreve lëvizore, parametrave morfologjik dhe funksional fiziologjik të karateistëve dhe xhudistëve Dr.Hasim Rushiti 2005
Abdulla Elezi Relacionet dhe ndikimet e karakteristikave morfologjike në realizimin e aftësive funksionale dhe motorike Dr.Hysni Daka 2005
Aziz Dujaka Efikasiteti situacional i teknikës së sllallomit te skitarët kulmor me skitë e modelit`Carving` i përcaktuar me parametrat biomekanik[Kinematiko-Dinamik] Dr.Masar Nixha 2005
Bujar Turjaka Ndikimi i karakteristikave antropometrike,motorike dhe fiziologjike në rezultatin sportiv te juniorët kosovarë në skitarinë alpike Dr.Milan Zvan 2004
Musa Selimi Libero,lojtar i specializuar për mbrojtje dhe pranim të shërbimit Dr.Myftar Zyberi 2004
Hazir Salihu Ndryshimet e zhvillimit të veҫorive morfologjike dhe aftësive lëvizore tek basketbollistët e rinj Dr.Gavrosh Kavaja 2004
Bylbyl Sokoli Ndryshimet në strukturën antropometrike,motorike dhe funksionale të futbollistëve të Ligës së parë dhe të dytë të Kosovës Dr.Enver Gjinolli 2003
Naser Rashiti Zhvillimi i përgatitjes motorike, me përparësi forcën shpërthyese, në përshtatje me kërcimet atletikore së gjati dhe trehapsh, gjatë veprimtarisë eksperimentale me të miturit Dr.Fatmir Dibra 2002
Hasim Rushiti Struktura dhe relacionet ndërmjet faktorit gjeneral të forcës dhe mekanizmit të rregullimit strukturor të lëvizjeve Dr.Mustafë Aliu 2001