Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Bahri Prebreza Mbitensionet atmosferike dhe ndikimi i tyre në Sistemin Elektroenergjetik Akademik.Isuf Krasniqi 2014
Adnan Maxhuni Gjetja e modelit për sintezën e të folurit nga tekstet e shkruara në gjuhën shqipe Prof.dr. Agni Dika 2014
Gazmend Kabashi Integrimi I turbinave me erë në Sistemin Elektroenergjetik Prof.dr.Ali Gashi 2013
Avni Rexhepi Optimizimi përmes zbatimit të algoritmeve gjenetike dhe programimit gjenetik Prof.dr. Agni Dika 2013
Qamil Kabashi Ndikimi i strategjisë së modulimit hapsinor në komponentet harmonike te invertorët pwm trefazorë me igbt dhe shqyrtimi I mundësisë së reduktimit të humbjeve harmonike Prof.dr. Myzafere Limani 2012
Isak Shabani Shërbimet Ueb me qasje të orientuar për komunikimin dhe sinkronizimin e të dhënave për t’i mundësuar aplikacioneve softuerike të punojnë offline Prof.dr. Betim Çiço 2012
Milaim Zabeli Ndikimi përmasave të regjioneve të transistorëve MOSFET në vlerat e madhësive karakteristike të tyre dhe qarqet digjitale të ndërtura me MOSFET-a Prof.dr.Nebi Caka 2011
Bujar Krasniqi Partial Frequency Reuse for Long Term Evolution Prof. Christoph F. Mecklenbr ̈auker 2011
Mimoza Ibrani Vlerësimi i ekspozimit të fëmijëve në fushën elektromagnetike të burimeve të radio frekuencave Prof.dr.Luan Ahma 2011
Qefsere Doko Gjonbalaj Hulumtim rreth aspekteve metodologjike, kurikulare, teknologjike dhe shkencore të Matematikës Inxhinierike Luigj Gjoka 2009
Vjollca Komoni Rregullimi frekuencë fuqi në sistemet elektroenergjetike të izoluara dhe të ndërlidhura Prof.Dr. Gëzim Karapici 2008
Enver Hamiti Projektimi kompjuterik i vargut të antenave mikroshiritore te stacioneve bazë transmetuese Prof.dr.Abdel Razik Sebak 2007
Rexhep Hasani Efektet e kuantizimit te kodimi I figurës me filtrim valëzor Prof.dr. Piro Çiço 2006
Nebi Caka Zbatimi i procesimit optik të të dhënave për imazhimin dhe matjen e dukurive dinamike biomjekësore Prof.Dr.Jahja Kokaj 2001
Ruzhdi Sefa Analizë e ndikimit të strukturës elektrike johomogjene të tokës në rezistencën e përtokëzimit të tokëzuesve Prof.Alajdin Abazi 2000
Myzafere Limani Analizë e difraksionit akustik në grille duke u bazuar në analogji me valët elektromagntike Prof.Alajdin Abazi 2000