Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Milihate Aliu DISTRIBUTION OF HEAVY METALS IN SOIL FROM KOSOVSKA MITROVICA AND ITS ENVIRONS . 2010
Afrim Loku Fluktuimi dhe apsentizmi i tё punёsuarve në sektorin publik (arsim dhe shëndetësi) tё Kosovёs Prof. Dr Anica Dragoviq 2010
Abdyl Koleci Kontribut i analizave të bilanceve energjetike në SHA "Knauf Radika" në Dibër Dr. Sc. Ali Muriqi, prof. asoc. 2006
Bujar Pira Aplikimi i teorisë së burmester-it në dizajnin (sintezen) e mekanizmave 6 - hallkësh Dr. Sc. Ismajl Gojani, Prof. Ord. 2006
Sulejman Meta Studimi krahasues i disa vetive fiziko-mekanike të drurit të Rrobullit(Pinusheldreichii Christ) që rritet në disa lokalitete në Kosovë Prof.Dr. Sotir Dimoshi 2004