Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Fitim Humolli ZHVILLIMI PERSPEKTIV TURISTIK I KOSOVË DHE REFLEKTIMI RAJONAL I TIJ Prof. Dr. Dhimitër Doka 2014
Ramë Vataj Oxydation anodique de cavites coniques de type Calix [4] arene. ,Synthèse de calixdiquinones par voie electrochimique . 2014
Agim Haziri Konpozitet (Asteraceae) në zonën veri-perendimore të Maqedonisë) Dr. Fadil Millaku 2014
Bashkim Sabir Thaçi Materialet e reja për gatitjen e membranave të osmozës së kundërt Dr. Salih Gashi 2014
Agim Gashi Analiza biocenologjike dhe ekologjike e makrozoobentosit dhe nektonit të lumit llap Dr. Daut Rexhepaj 2014
Kimete Lluga-Rizani OBRASCI EKOLOŠKO-MORFOLOŠKE DIFERENCIJACIJE POPULACIJA NEKIH VRSTA RODA TRIFOLIUM L. NA VERTIKALNOM PROFILU BREZOVICE (ŠAR-PLANINA, KOSOVO) . 2013
Arsim Ejupi LUGINA E PRESHEVËS STUDIM RAJONAL GJEOGRAFIK Prof. dr. Sabri LAÇI 2013
Bekim Gashi KARAKTERIZIMI BIOMORFOLOGJIK, FIZIOLOGJIK DHE RUAJTJA EX SITU E GJERMOPLAZMËS SË SPECIEVE TË "RINGJALLJES" SË GJINISË RAMONDA NË KOSOVË DHE NË MAQEDONI Akad. As. Prof. Dr. Efigjeni KONGJIKA 2013
Fahri Habib Marevci Klasat e operatorëve (M,k), (M.k)*,(A,k), (A,k)* dhe lidhjet e tyre me disa klasë të tjera të operatorëve në hapësirën e Hilbertit Dr.Muhib Lohaj 2013
Nimete Shaban Berisha Përafrimi me polinome algjebrike i disa klasa funksionesh të përkufizuara me anë të operatorëve të diferencimit Dr. Naim Braha 2013
Arben Hazir Synthesis and pairing properties of oligodeoxynucleotides containing bicyclo-RNA and bicyclo-ANA modifications Prof. Dr. Ch. Leumann 2013
Albana Rexhep Mehmeti Hulumtimi elektrokimik i ndotjes së ambientit në metale të rënda nëpërmjet mjaltës si bioindikatorë Dr. Merita Shehdula 2013
Lulzim Musli Zeneli Korrelacioni ndërmjet elementeve toksike dhe esenciale në gjak te popullata humane në varësi nga ndotja e mjedisit Dr. Nexhat Daci 2013
Hamit Hamdi Ismaili Sinteza, karakteristikat strukturore dhe aktiviteti biologjik i derivateve të reja N-sulfonile dhe sulfonamide të nukleozideve dhe nukleobazave Dr. Biserka Ziniq 2012
Arleta Rifati-Nixha Sinteza e derivative të reja të karbozol piridopirimidineve Dr. Mustafa Arslan 2012
Menderes Faik Gashi Studime të rasteve të veçanta të bllok skemave simetrike të rendit 49 Dr.Rexhep Gjergji 2012
Ilir Agim Shehu Metalet e rënda në sterilin e deponive të Trepçës pas procesit të flotimit, si ndotës të ujit dhe tokës Dr. Tahir Arbneshi 2012
Skender Bajram Demaku Metalet e rënda si ndotës të tokës, ujit dhe lymit në afërsi të TC’Kosova Dr. Selim Jusufi 2012
Arlinda Bytyqi-Damoni Sinteza e derivateve të reja të karbozol laktamëve Dr. Mustafa Zengin 2012
Sefer Avdiaj EXTENSION OF THE RANGE OF PRIMARY VACUUM CALIBRATION METHODS WITH THE USE OF NONEVAPORABLE GETTERS Dr. Janez Šetina 2012
Fitore Mustafë Abdullahu Gjysmëgrupet gjysmëmediale përmutabile Dr. Abdullah Zejnullahu 2011
Dije Imer Dehari Sinteza dhe studimi elektro kimik i komplekseve të disa metaleve kalimtarë me derivate të 4-hidroksikumarinës të substituara në pozitën e tretë dhe me salicilidenimine të N-substituara Dr. Fetah Podvorica 2011
Avni Berisha Electrografting and photografting of organic layers onto conducting and semi-conducting surfaces Mme. Catherine COMBELLAS 2011
Shqipe Isak Lohaj Disa klasa të operatorëve në hapësirat e Hilbertit Dr. Razim Hoxha 2011
Bujar Xhemajl Fejzullahu Vetitë asimptotike dhe zbërthimet Fourier të polinomeve ortogonale në lidhje me disa prodhime skalare të Sobole-vit Dr. Ramadan Zejnullahu 2011
Xhevat Zahir Krasniqi Mënyra e të sjellurit të serive trigonometrike afër origjinës dhe L1 –konvergjenca e tyre Dr. Naim Braha 2011
Halil Ibrahimi FAUNISTIČKE, EKOLOŠKE I BIOGEOGRAFSKE ZNAČAJKE TULARA (INSECTA: TRICHOPTERA) KOSOVA Prof.dr.sc. Mladen Kučinić 2011
Shefket Servet Dehari Sinteza dhe karakterizimi i komplekseve të Rutenit(III) me salicilidenimine të N-substituara Dr. Selim Jusufi 2011
Arben Islam Haziri Strategji e re sintetike e biciklo-D-ribofuranosës dhe biciklo-D-deoxy ribofuranosës si pjesë të karbohidrateve në analoget e acideve nukleike me konformacion të kufizuar Dr. Murtezan Ismaili 2011
Mimoza Avni Dushi Femra dhye përtritja biologjike e popullsisë së Kosovës Dr. Hivzi Islami 2009
Skender Beqa Hulumtimi i algocenozës në lumin Drini i Bardhë Dr. Abdullah Gecaj 2008
Hazbije Sahiti – Bojniku Doza eventuale stimuluese dhe kritike inhibuese e plumbit në aktivitetin e enzimit dehidrataza e acidit δ-aminolevulinik (D-AAL), në gjakun human e pulës (Hybro hises) dhe ndikimi I temperaturave të larta në rikthimin e aktivitetit të enzimit D-AAL Dr. Isa Elezaj 2008
Musaj Ali Paçarizi Kompleksimi dhe precipitimi I plumbit (II) me disa acide karboksilike dhe amin oacide Dr.Merita Shehdula 2008
Sabri Tahiri Zbatimi i metodave të inteligjencave të shumëfishta dhe realiste në mësimin e matematikës në shkollën fillore Dr.Agron Tato 2006
Razim Hoxha Kontribut teorise se pabarazimeve analitike Dr.Ilko Brnetiq 2006
Ruzhdi Kuçi Valorizimi ekologjik i rrjedhave ujore të rrethinës së therandës në bazë të strukturës biocenotike të makrozoobentosit Dr. Esad Dauti 2006
Eda Vula Zgjidhja e problemeve matematikore dhe vlerësimi i tyre Dr. Bardhyl Musaj 2006
Fatbardh Gashi Analiza e sedimenteve lumore të Kosovës si indikator të ndotjes kimike Dr. Halka Bilinski 2006
Naser Troni Elektroanalitika e gjurmëve të metaleve të rënda në burimet natyrore të ujërave të Kosovës Dr. Mustafë Bacaj 2006
Florim Isufi Krijimi i sistemit informativ gjeografik në Kosovë, rëndësia praktike dhe shkencore Dr. Asllan Pushka 2006
Fatmir Faiku Ndikimi i përqendrimit të kripës dhe i temperaturës në riekstraktimin e joneve të metalit nga tretësira organike e alaminit 336 dhe alikuatit 336 Dr. Mandushe Berisha 2006
Shpejtim Bulliqi Veçoritë morfologjike të pjesës verilindore të Kosovës Dr. Gjovalin Gruda 2006
Majlinda Daci - Ajvazi Sinteza e komponimeve të reja heterociklike të kondenzuara dhe të ciklizuara në pozitën e 3,4-të 2- okso – 2H-kromenit Dr. Vuksan Kalaj 2006
Teuta Selimi - Sopa Studimi i strukturës dhe vetive të membranave heterogjene të osmozës së kundërt Dr. Salih Gashi 2006
Gani Gashi Aplikimi i metodave bashkëkohore hartografike në hidrologji Dr. Ruzhdi Pllana 2006
Linda Grapci - Kotori Ndikimi i faktorëve ekologjik në dinamikën e popullatave të llojeve të peshqve në lumin drini i bardhë Dr. Esad Dauti 2006
Kemajl Bislimi Efekti i acetatit të plumbit në tkurrjen e muskujve të lëmuar të rrugëve të sipërme të ajrit te qeni (canis familiaris) Dr. Fetah Halili 2006
Elez Krasniqi Flora dhe vegjetacioni i malit Drenicë Dr. Ferat Rexhepi 2006
Skender Ahmetaj Fushat fizike që përshkruhen me ekuacionin e diracut në formulimin variacional Prof. Krunoslav Loles 2006
Idriz Mahmut Vehapi Kontribut valorizimit të ujërave të lumit drini i bardhë në bazë të disa parfametrave fiziko-kimikë dhe mirkobiologjikë Dr. Mujë Plakolli 2005
Ferdije Zhushi - Etemi Valorizimi biologjik i ujërave të lumit sitnicë në bazë të përbërjes së faunës bentale Dr. Esad Dauti 2005
Dr. Kemajl Kurteshi Frekuenca e mikronukleusit në limfocitet e punëtorëve të departamentit të radiologjisë të ekspozuar rrezatimit jonizues nën vlerat e dozës limituese Dr. Isa Elezaj 2005
Kasum Rrustem Letaj Efekti gjenotoksik i ndotjes me metale te maca e shtëpisë (felis domesticus) Dr. Isa Elezaj 2005
Hilmi Hasimja Shpërndarja e llojeve jonike të zinkut në model sisteme zn-nta, zn- edta dhe në ujin e lumit ibër Dr.Mujë Rugova 2005
Naim Braha Vargjet përafruese dhe operatorët absolutisht të shumueshëm në hapësirat e banach-ut Dr. Muhib Lohaj 2004
Suzana Aliu Ndotësit mjedisor të natyrës kimike të Liqenit të Ohrit Dr.Nexhat daci 2004
Kasamedin Abdulla Abdullai Efekti i Pb dhe Cd në disa parametra morfofiziologjik te disa kultivarë të grurit dhe korelacionet në mes të parametrave Dr. Efigjeni Kongjika 2004
Ramiz Hoti Sinteza dhe studimi i 4 – heteroarilamino – 3 nitro – 2H – [1] – benzopiran – 2 – oneve si dhe hulumtimi i aktivitetit mikrobiologjik të tyre Vuksan Kalaj 2003
Ibrahim Ramadani Zhvillimi, organizimi dhe transformimi i vendbanimeve rurale në regjionin e Kosovës Dr. Asllan Pushka 2002
Ajet Ahmeti (4,2) – Grupet Homologjike Dr. Donce Dimovski 2002
Qerim Isak Selimi Pëllumbi urban (Columba livia) si biomonitor i ndotjes së mjedisit me metale të rënda në Mitrovicë Dr. Isa Elezaj 2002
Meleke Zija Behluli Hulumtimi i disa ujërave të ndotura të industrisë së Kosovës dhe mundësia e pastrimit të tyre Dr.Nexhat Daci 2001
Hajriz Mehdi Meleqi Opoja – studim kompleks gjeografik Dr. Hivzi Islami 2001
Muhib Rexhep Lohaj Operatorët kuazidiagonalë dhe kuazitriangularë në hapësirat separabile të Hilbertit Dr.Ramadan Zejnullahu 2000
Qazim Pajazit Pajazitaj Hulumtime fitocenilogjike të veggjetacionit ruderal të Kosovës Dr. Mersin Mersinllari 2000
Fevzi Berisha Pergjithesimi i moduleve te vazhdueshmerise ne teorine e perafrimeve Dr. M.K. Patapov 1989