Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Xhevdet K. Halili KRIMI I ORGANIZUAR, KARAKTERISTIKAT DHE FORMAT E PARAQITJES SË TIJ NË KOSOVË, GJATË PERIUDHËS 2006-2010 Dr.sc. Haki Demolli 2014
Enver I. Buçaj PARANDALIMI DHE LUFTIMI I TERRORIZMIT KOMPJUTERIK Dr.sc. Haki Demolli 2013
Kadri M. Kryeziu ASPEKTI KRAHASUES I KUSHTETUTËS SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS ME KUSHTETUTAT E DISA SHTETEVE TË VROPËS JUGLINDORE Dr.sc. Mirlinda Batalli 2013
Bedri I. Bahtiri ASPEKTET NACIONALE DHE NDËRKOMBËTARE TË REGJIMIT PASUROR MARTESOR TË BASHKËSHORTËVE Dr.sc. Asllan Bilalli 2013
Besfort T. Rrecaj POLITIKAT E REGJIMEVE JURIDIKE TË ENERGJISË BËRTHAMORE NË ASPEKTIN E SIGURISË NDËRKOMBËTARE Dr.sc. Enver Hasani 2013
Xhemazie R. Ibraimi KONFLIKTI ADMINISTRATIV-INSTRUMENT PËR KONTROLL TË LIGJSHMËRISË TË AKTEVE ADMINISTRATIVE ME THEKS TË VEÇANTË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË Dr.sc. Osman Ismaili 2013
Jusuf A. Zejneli PARLAMENTARIZMINË REPUBLIKËN E MAQEDONISË Dr.sc. Arsim Bajrami 2013
Murat R. Jashari PËRGJEGJËSIA KUSHTETEUESE DHE POLITIKE E PRESIDENTIT NË SISTEMET KRAHASUESE TË QEVERISJES Dr.s.c Arsim Bajrami 2012
Fejzulla H. Hasani KONSTATIMI I GABUAR OSE JO I PLOTË I GJENDJES FAKTIKE NË GJYQËSINË PENALE KOSOVARE Dr.sc. Ejup Sahiti 2009
Dirk W. Roderfeld BASHKËSIA EVROPIANE DHE PARAKUSHTET PËR HYRJE NË BE PËR KOSOVËN Dr.sc. Hajredin Kuqi 2009
Agur H. Sokoli KONTROLLI I PUNËS SË ADMINISTRATËS DHE PËRGJEGJËSIA E SAJË Dr.sc. Esat Stavileci 2008
Gjylieta I. Mushkolaj MARRËDHËNIA MIDIS PUSHTETI QËNDROR DHE PUSHTETIT LOKAL-BAZA KUSHTETUESE LIGJORE Dr.sc. Osman Ismaili 2007
Zemri S. Elezi KRIZAT PARLAMENTARE-SHKAQET DHE MËNYRAT E TEJKALIMIT Dr.sc. Arsim Bajrami 2007
Mirlinda F. Batalli PËRSOSJA E PUNËS NË ADMINISTRATË ME VËSHTRIM TË VEÇANT KOMPJUTERIZIMI I ADMINISTRATËS PUBLIKE Dr.sc. Esat Stavileci 2007
Mazllum Sh. Baraliu POZITA JURIDIKE ADMINISTRATIVE, STRUKTURALE, ORGANIZATIVE DHE ZHVILLIMORE E SIGURIMIT SOCIAL NË KOSOVË NGA VITI 1946-1990 DHE KAHJET E MËVEHTËSISHME DERI NË VITIN 1996 Dr.sc. Esat Stavileci 2007
Iliriana M. Islami ROLI I NJOHJES NDËRKOMBËTARE NË FORMIMIN E SHTETEVE Dr.sc. Zejnulla Gruda 2007
Armand Sh. Krasniqi PERSPEKTIVA JURIDIKO-EKONOMIKE E ZHVILLIMIT STRATEGJIK TË TURIZMIT NË KOSOVË Dr.sc. Selman Selmanaj 2007
Mersim A. Maksuti RAPORTI MIDIS PUSHTETEVE NË SISTEMIN PRESIDENCIAL NË SHBA Dr.sc. Kurtesh Saliu 2005
Bajram Z. Ukaj SANKCIONET PENALE NË TË DREJTËN PENALE TË SHQIPËRISË Dr.sc. Ragip Halili 2005
Veton G. Vula KRIMINALITETI KOMPJUTERIK SI FORMË E KRIMIT TË ORGANIZUAR NË BOTËN BASHKËKOHORE Dr.sc. Ragip Halili 2005
Ismail R.Zejneli FORMAT DHE SHKAQET E DELIKTEVE NË TRAFIKUN RRUGOR NË IRJM PËR PERIIUDHËN 1991-2000 Dr.sc. Ragip Halili 2005
Muhamet C.Kelmendi ÇËSHTJA SHQIPTARE NE PRAG TE LUFTËS SË FUNDIT NË KOSOVË JANAR 1990-JANAR 1998 Dr.sc. Arsim Bajrami 2004
Bedri B. Peci BUXHETI I KOSOVËS NË FAZËN E TRANZICIONIT Dr.sc. Sabri Kadriu 2004
Shaip H. Kabashi ROLI I OPINIONIT PUBLIK NË JETËN POLITIKE Dr.sc. Arsim Bajrami 2004
Hamdi S. Podvorica PROCESI I TRANZICIONIT DHE PRIVATIZIMI I PRONËS NË DISA SHTETETË EVROPËS LINDORE, JUGLINDORE DHE NË KOSOVË Dr.sc. Mehdi Hetemi 2003
Hava M. Bujupaj ZHVILLIMI DHE PERSPEKTIVA E NEGOCIATAVE KOLEKTIVE NË SHOQËRINË PASINDUSTRIALE Dr.sc. Kurtesh Saliu 2003
Musli J. Halimi MARRËDHËNIET CIVILE- JURIDIKENE LIGJIN E XII TABELAVE Dr.sc. Hilmi Ismaili 2003
Agim H. Paca BANKAT DHE AFARIZMI BANKAR Dr.sc. Sabri Kadriu 2002
Hajredin N. Kuqi KONFLIKTI I LIGJEVE TE MARRËDHËNIET STATUSORE DHE FAMILJARE Dr.sc. Wilibald Posch 2002
Bajram I. Pollozhani ASPEKTI NORMMATIV I KRIJIMIT TË SË DREJTËS DHE APLIKIMI I TEKNIKËS JURIDIKE Dr.sc. Esat Stavileci 2002
Blerim H.Reka SISTEMI JURIDIK NË KOSOVËN E PASLUFTËS BRENDA UNMIK-ut 1999-2001- PUSHTETET DHE KUFIZIMET Dr.sc. Wolfgang Benedek 2002
Azem R. Hajdari KRIMET E LUFTËS KUNDËR POPPULSISË CIVILE NË KOSOVË GJATË PERIUDHËS SHKURT 1998-QERSHOR 1999 Dr.sc. Ismet Salihu 2002
Haki T. Demolli TERRORIZMI DHE LUFTIMI I TIJ Dr.sc. Vesel Latifi, Prof. Ord. 2001
Adnan I Jashari ASPEKTI JURIDIK I INVESTIMEVE TË HUAJA DIREKT NË SHTETET E TRANZICIONIT ME NJË VËSHTRIM TË VEÇANTË NË IRJ TË MAQEDONISË Dr.sc. Mehdi Hetemi 2001
Rexhep I.Gashi EKZEKUTII I DËNIMIT ME HEQJE TË LIRISË ME VËSHTRIM TË POSAÇËM NË SHQIPËRI Dr.sc.Ragip Halili, Prof. ord. 2001
Nerxhivane H. Dauti NATYRA JURIDIKE E KONTRATAVE FORMULARE (tipe) NË EKONOMI Dr.sc. Mehdi Hetemi, Prof. Ord 2000
Asllan B. Bilalli PËRCAKTIMI I TË DREJTËS KOMPETENTE NË SHTETET ME SISTEME TË PËRBËRA JURIDIKE .Dr.sc. Abdulla Aliu, Prof. Inord. 2000
Fatmir N. Sejdiu POLITIKA AGRARE NË KOSOVË NË KOSOVË NË VITET 1945-1963 Dr.sc. Hilmi Ismaili, Prof. Ord. 2000