Këshilli Drejtues i QPM-së

Prof. Dr. Luan Ahma, Profesor,
Prof. as. Demë Hoti, Kryetar,
Prof. dr. Halil Ahmetaj, anëtar,
Prof. as. Eda Vula, anëtare,
Prof. as. Ibrahim Gashi, anëtar,
Prof. as. Osman Gashi, anëtarë
Kushtrim Istrefi – Koordinator i QPM

Selia e QPM-së:
Fakulteti Filozofik, zyra nr. 3

E-mail: [email protected]