Zyra për zhvillim akademik ka për qëllim t'i promovojë dhe t'i zbatojë objektivat e procesit të Bolonjës në Universitetin e Prishtinës, me qëllim të integrimit në hapësirën evropiane të arsimit të lartë.
Në këtë zyrë punojnë:

Besnik Loxha
u.d. Drejtor i zyrës për zhvillim akademik
Tel.: +381 38 224 780 / ext 130
Email: [email protected]

Merita Krasniqi
Zyrtare për procesin e akreditimit
Tel.: +381 38 224 780 / ext 130
Email: [email protected]

Qendra për zhvillim të karrierës:

Elmedina Nikoçeviq
Zyrtare për informim dhe këshillim
Tel: +381 38 248 926
Email: [email protected]

Shkumbin Tafilaj
Zyrtar për informim dhe këshillim
Tel: +381 38 248 925
Email: [email protected]

Fatbardha Abazi
Zyrtare për informim dhe këshillim
Tel: +381 38 225 765
Email: [email protected]