Universiteti i Prishtinës ndan tituj nderi për persona të merituar. Për procedurën e vendimmarrjes në përzgjedhjen e titujve të nderit Senati i UP-së nxjerr rregullore të veçantë. Titujt e nderit të Universitetit të Prishtinës janë:
  •  "Doctor Honoris Causa",
  •  "Anëtar Nderi i Universitetit".